"МСЕ-сервиз" ЕООД

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

small logo Прогноза за производство от Възобновяеми Енергийни Източници

Наред с екологичните си предимства, възобновяемите енергийни източници използващи Слънцето и вятъра като ресурс имат и сериозен недостатък. Те не могат да бъдат управляеми, както традиционните енергийни източници. Произвежданата от тях енергия зависи от динамиката на атмосферните процеси и облачността. За да може да бъде управлявана енергийната система е необходимо да има оценка какво количество електроенергия може да бъде произведено от тях в следващите дни. За получаване на оценката на произведената от ветропарк или фотоволтаична инсталация електроенергия е необходима локална прогноза на метеорологичните елементи, от които тя зависи. Чрез прогнозираните стойности на инсолацията, вятъра и температурата на въздуха могат да се изчислят произведените количества електроенергия.

Числена прогноза на времето Числената прогноза на времето се получава от метеорологични модели за различни по големина райони - от цялото земно кълбо (глобални) до континети (регионални). Разделителна способност по хоризонтала на регионалните модели достига до 10х10 км. В тази област релефът се приема за еднакъв. Тези модели са хидростатични- при тях не се отчитат конвективните движения. Въпреки всичко, поради публичността на резултатите от тази прогноза, тя масово се използва за прогнози за ВЕИ.

Локална числена прогноза на времето За прогнозиране на времето в области с размери от 10х10 км. до 500х500 м. се използват локални модели за числена прогноза на времето. Те отчитат подробно релефа. Входни параметри са числената прогноза от регионален модел и текущи данни от метеорологични измервания. Тези модели са нехидростатични и при тях се отчитат конвективните движения, които са от особено важно значение при прогноза на облачността. Това е по-сложния, но е професионален и коректен подход.

Прогноза за конкретно място За прогнозите се използва локален нехидростатичен модел с включена детайлна цифрова карта на релефа и набор параметрични модели. Определят се температурата и плътността на въздуха, скорост и посока на вятъра на височината на оста на ротора. От компонентите на слънчевата радиация се пресмята инсолацията. По техническите характеристики на турбините или на фотоволтаичните панели се пресмята генерираната електроенергия.

Прогноза за различни периоди и времеви интервали Времевата стъпка на използвания модел позволява да се определят средночасови стойности на необходимите параметри. Известно е, че за колкото по-малък времеви интервал и по малък район е прогнозата на времето, толкова по-голяма е грешката й. Независимо от това, тези прогнози са необходими на практиката, поради което се генерират. С приемлива грешка се определят средноденонщните характеристики. Като демонстрация на тези подходи е показана диагноза и прогноза на инсолацията за 20 дневен период.

   
За нас | Заявка за прогнози | Общи условия | Констакт с нас | ©2013 MS&E |........................................................................| Консорциум "МСЕ"