Общи условия за обслужване с прогнози за ВтЕЦ и ФтЕЦ


 

Технически условия

1. Срок на прогнозата:

1.1. Десетдневна прогноза на средноденонощни стойности;

1.2. Прогноза за ежечасни стойности за три денонощия напред.

2. Получаване на прогнозата:

2.1. На посочен IP адрес на Клиента чрез автоматично изпращане по FTP;

2.2. От съръвър на "МСЕ-сервиз".

3. Съдържание на прогнозата:

3.1. Количество произведена електроенергия за прогнозирания период за всеки от сроковете на прогнозата. Клиентът предоставя всички конкретни технически данни необходими за определянето й;

3.2. Необходимите метеорологични пареметри за определяне на произведената електроенергия за прогнозирания период за всеки от сроковете на прогнозата, ако Клиентът желае сам да си пресмята произведената електроенергия.

4. Прогнозирана територия - области с размер 3х3 km; 1х1 km или 500х500m.

5. Срок на обновяване на прогнозата - един или два пъти в денонощие.

 

 

Финансови условия

1. Срок на договора - минимум 6 месеца.

2. Цената на услугата се определя за всеки конкретен случай и зависи от:

-размера на областта за прогноза;

- срокът на прогнозата;

- срокът на обновяване на прогнозата;

- съдържанието на прогнозата.

3. Плащане: по банкова сметка, в срок до 15-то число на месеца, срещу данъчна проформа-фактура. След получаване на плащането данъчната фактура оригинал се издава в сроковете по ЗДДС.